Informace o mediaci

Seznamte se s podrobnostmi o mediačním procesu

Role mediátora

Mediátor je školený odborník na komunikaci v rámci řešení konfliktů.

Jeho úkolem je 

- zajistit dostatečný a nerušený prostor každé straně konfliktu pro vyjádření ke sporné situaci

- usnadnit a zefektivnit stranám vzájemnou komunikaci

- pojmenovat potřeby a zájmy stran

- umožnit stranám dojít k racionální a dosažitelné dohodě akceptovatelné oběmi stranami

- Sepsat na závěr Mediační dohodu, která je zpravidla výsledkem mediačního procesu. 

Mediační dohoda má písemnou formu a podepisují ji všechny strany. Podpisem ji potvrzuje i mediátor.

Mediační dohoda zachycuje vše, na čem se strany v průběhu mediace dohodly. Sepisuje se za přítomnosti všech stran mediace.

Časté dotazy

Radí mediátor klientům, jakým způsobem mají spor vyřešit?

Mediace nikdy nesupluje jakékoli poradenství - právní, daňové nebo psychologické. Dohodu o způsobu řešení dané situace vždy tvoří strany konfliktu a musí k ní dospět společně a dobrovolně. 

Žádné ze stran nemůže být mediátorem cokoli nařízeno (na rozdíl od soudu).

Jaké jsou hlavní povinnosti mediátora?

Mediátor je povinen 

- dodržovat mlčenlivost o všech informacích, které na mediaci zazní

- být absolutně nestranný

Mediace je dobrovolná. Soud může v rámci soudního řízení nařídit stranám informační setkání s mediátorem. Samotná mediace je však vždy dobrovolná.

Jak mám postupovat, když potřebuji mediaci?

- Kontaktujete nás (telefonicky nebo emailem)

- V případě, že nechcete svou protistranu kontaktovat osobně, požádejte mediátora, který to udělá za Vás (neplatí pro soudem nařízené setkání s mediátorem)

- Pokud druhá strana se setkáním souhlasí, obdrží obě strany předem podrobné informace o mediaci, ceně za mediaci a mediační smlouvu (zpravidla e-mailem, případně poštou)

- Stanoví se a vzájemně se odsouhlasí první termín mediace. 

Smlouva o provedení mediace

Smlouva o provedení mediace je základním předpokladem pro zahájení mediace.

Znění smlouvy obdrží strany e-mailem nebo poštou po odsouhlasení termínu konání první mediace spolu s ostatními informacemi o mediaci.

Podepsáním této smlouvy není dotčeno právo stran domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.